อีจีเอ จับมือ สวทช. กรมสรรพากร เปิด “ระบบ RDC Online


25 July 2557
1163

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ (อีจีเอ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมสรรพากร และ จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวระบบ  RDC Online”  ให้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ยกเว้นภาษี ๒๐๐%  ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผลพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ทั้งนี้เพื่อเร่งส่งเสริมภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่าง ประเทศ 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) 

ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายมานิต นิธิประทีป รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร แถลงข่าว “เปิดตัวระบบ  RDC Online”  ให้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ยกเว้นภาษี ๒๐๐%  ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผลพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้เพื่อเร่งส่งเสริมภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่าง ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องออดิทรอเรียม ๑๑๓ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช. ) โดยหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ ประกอบการภาคเอกชน เพื่อขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็น จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามคำสั่งกรมสรรพากร โดยมีผลการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล สวทช. จึงจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ผู้ประกอบการภาคเอกชน (RDC Online) ที่ติดตั้งบนเครื่องมาข่าย Cloud Computing Infrastructure ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) โดยสร้างความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีกุญแจคู่ (Public Key Infrastructure Technology) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) สำหรับให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช. ) กล่าวว่า "เนื่องจากผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความตื่นตัวของการทำงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๕๖) มีมูลค่าโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองเพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่าของมูลค่าโครงการที่ได้รับรองของปีงบประมาณ ๒๕๕๒    การนี้ สวทช.ร่วมกับ กรมสรรพากร และ อีจีเอ จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการภาคเอกชน  ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” เพื่อนำมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานการขอรับรองโครงการของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ตามความต้องการทันที อีกทั้งตัวระบบได้ออกแบบให้มีส่วนช่วยป้องกันและการรักษาข้อมูลความลับของ โครงการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสากล

สำหรับการใช้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัย ฯ ยกเว้นภาษี  ๒๐๐ % ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยเข้าไปใช้บริการได้ที่  https://www.rdconline.nstda.or.th  ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยร่นระยะเวลาในการพิจารณารับรองผลโครงการจากเดิมได้ ไม่น้อยกว่า ๑-๒ เดือน อย่างไรก็ตาม การนำระบบ RDC Online มาให้บริการจะสามารถเป็นแรงจูงใจ สร้างความมั่นใจในการบริการและความปลอดภัยข้อมูล และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนและความเข้มข้นด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในภาคเอกชนให้สร้างสรรค์นวัตกรรม อันจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียม สากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการลง ทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ๑% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศไทยภายในปี ๒๕๕๙  คาดว่าเมื่อระบบเริ่มเปิดใช้งานในปี ๕๗ นี้แล้ว จะมีการขอใช้บริการไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บริษัท กว่า ๖๐๐ โครงการ มูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.690719850966368.1073741930.100000850770441&type=1