กองทัพอากาศ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
1496

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นาวาอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ จาก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม และนายทหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐ นาย ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศกองทัพอากาศ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ EGA รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์ จิน มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหมต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ “บริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐของ อีจีเอ” และ แนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และบรรยาย เรื่อง “การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)” และ “การให้บริการและการขอใช้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA) (Government Cloud Service by EGA)” โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ และ บรรยาย เรื่อง “การให้บริการมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” โดย คุณวารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.690554074316279.1073741929.100000850770441&type=1