อีจีเอ เร่งจัดสัมมนา พัฒนาโมบาย แอพ ภาครัฐ เพื่อประโยชน์ประชาชนสูงสุด


25 July 2557
872

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔– ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๖.๕ “ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง” ได้มีการกล่าวถึงการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดทําเว็บท่า (Portal) ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ สังคม โดยใช้ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการ ให้บริการ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาการให้บริการตามกรอบแนวทางของรัฐบาล จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels)  โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการให้บริการในรูปแบบ Mobile Applications แก่ภาครัฐ ด้วยการจัดตั้งระบบ Government Application Center: GAC เพื่อเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (GAC) ในการรวบรวม Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทําให้ประชาชนผู้ที่รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงได้สะดวก จากทุกที่ ทุกเวลา จาก Mobile Devices ได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จึงจัดงานสัมมนา เรื่อง "GAC: The new ERA of e-Government" ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา Mobile Application สําหรับหน่วยงานภาครัฐ และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนา Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐ ในอันจะเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของภาครัฐต่างๆ  ได้สามารถนําสาระความรู้ที่รับจากงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงต่อไป โดยมี ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ กล่าวถึง “Mobile Application for Government Center” โดย คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), “ทำไมต้อง Mobile Application” โดย ดร.ธัญพรรษ สกุลกลจักร จาก Nokia (Thailand) Co., Ltd., “การเลือกพัฒนา Mobile Application” โดย คุณจักรพันธ์ พวงแก้ว จาก Sanook.com, “เครื่องมือการโปรโมท Mobile Application” โดย คุณวารดี วสวานนท์ จาก LINE, “แนวทางการพัฒนา Mobile Application ยุคใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ จาก IMC Institute และ “สิ่งสำคัญสู่การพัฒนา Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.689671431071210.1073741926.100000850770441&type=1