อีจีเอ สวทช. มหิดล ซิป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัวหลักสูตรคลาวด์คอมพิวติ้ง ปี ๒ เร่งสร้างบุคลากรไทยมุ่งยกระดับสู่การเป็นหนึ่งในอาเซียน


25 July 2557
771

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) จับมือร่วมพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำ ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เดลล์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรอบรม Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๒ เพื่อเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้งให้กับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมกับประเทศในการแข่งขันระดับภูมิภาคให้ทัดเทียมกับการเป็น หนึ่งในภาคีอาเซียน หวังเพิ่มและรองรับบุคลากรระดับประเทศและภูมิภาค กับการก้าวสู่ภาคีอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) กล่าวว่า “อี จีเอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งของบุคคลกรในประเทศไทยให้ทัด เทียมกับนานาประเทศ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ อีจีเอ มีภารกิจหลักในการพัฒนาพื้นฐาน        e-government โดยการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ด้านวิชาการได้จัดหาบุคลากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาร่วมเป็นวิทยากร อีกทั้งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อใช้ในการสอบ Certificate Cloud Security Knowledge (CCSK) ด้วยการจัดอบรมย่อยในแขนงความรู้ต่างๆ ซึ่งได้สนับสนุนทุนเพื่อผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรนี้จำนวน มากถึง ๑๐ ทุนด้วยกัน
 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/สวทช. กล่าวว่า “เทคโนโลยี คลาวด์จะเป็นอนาคตแห่งโลกไอที และเป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญจากโครง สร้างพื้นฐานทางด้านไอทีของคลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้นจะกลายเป็นโครงสร้างที่สำคัญอย่างยิ่งของทั่วโลกในการเชื่อมโยงเครือ ข่ายต่างๆ โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงรากฐานของอุตสาหกรรม แน่นอนว่าตลาดการให้บริการด้านคลาวด์ย่อมมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น โดยมีข้อมูลจากบริษัท การ์ทเนอร์ คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพแวดล้อม แบบไฮบริดไอที และคลาวด์ คอมพิวติ้งมากขึ้น (Hybrid IT and Cloud Computing) โดยเราจะเห็นสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจที่จะใช้ Private Cloud หรือคลาวด์สำหรับใช้ภายในองค์กร ผสมผสานกับการขยายดาต้าเซนเตอร์ไปยัง Public Cloud หรือคลาวด์แบบสาธารณะ เพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง อีกทั้งผลการสำรวจประโยชน์ของการใช้บริการ Cloud Computing พบว่ามีส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสูงถึง ๓๐% และยังเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดได้มากถึง ๒๒% (ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม, ก.ไอซีที) โดย สวทช.ได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมและสนับสนุนวิทยากรของสวทช. ในหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists กับมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว
 

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กล่าวว่า “ซิ ป้าตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน และมั่นใจว่าการอบรมหลักสูตร Certificate for Could Specialists เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้ทันเทคโนโลยีและวี ถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยซิป้าจะเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์จริงมากขึ้น และจะมีการแนะนำซอฟต์แวร์เข้าไปในหลักสูตร พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรของซิป้าเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้อย่าง ต่อเนื่อง
 

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “ใน ช่วงปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวในการเปิดหลักสูตรและหาความร่วมมือเพื่อที่จะ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีด้านคลาวด์มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ หลักสูตร National Cloud Computing Accelerator Programme ที่เริ่มในปี ๒๐๑๓ ของประเทศ Ireland การจัดประชุม MSC Malaysia Cloud Computing Conference เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเร่งขีดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ระดับประเทศ รวมถึงกิจกรรม Cloud Startup ต่างๆ จากบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก ดังนั้นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคลาวด์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศ
 

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “หลักสูตร Certificate for Cloud Specialists กับ
 

มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ นี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบสองภาษา เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาลงในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมุ่งเน้นการเตรียมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ โดยเนื้อหายังเข้มข้นไม่น้อยกว่าภาคภาษาอังกฤษในรุ่นแรก และใช้ระยะเวลาที่กระชับมากขึ้นเพียง ๙ เดือน มุ่งหวังเพิ่มจำนวนของบุคลากรด้านไอทีที่มีความสนใจให้สามารถเข้าร่วมอบรม ได้สะดวกมากขึ้น โดยจากการเปิดอบรมในรุ่นที่ ๑ เมื่อช่วงกลางปี ๕๖ ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งบุคลากรเข้ามาอบรม จากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสิ้น ๑๖ ท่าน
 

โดยพันธมิตรภาคเอกชนนั้น คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง อีกเป็นปีที่ ๒ โดยจะเป็นการต่อยอดและขยายการสนับสนุนออกไปโดยในปีแรกได้สนับสนุนในเรื่อง ของสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งวิทยากร ตลอดจนการเข้าถึง Public Cloud หรือ Windows Azure ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับนัก พัฒนาของไทย สำหรับในปีที่สองนี้บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของการสอบเพื่อให้นักพัฒนาของไทยได้ใบรับรอง ทางด้าน Cloud Computing โดยที่ผู้ผ่านโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบด้วย ซึ่งใบรับรองนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อันเป็นเครื่องชี้วัดและแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของบุคคลากรสำหรับการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี ๒๐๑๕
 

สำหรับพันธมิตรใหม่ภาคเอกชนในปีนี้ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทให้ความสนับสนุนโดยในระยะสั้นบุคลากรจาก VMware ซึ่งจะนำประสบการณ์จริงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บรรยายในหลักสูตร และช่วยจัดตั้ง Lab Environment เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เหมือนจริง ตลอดจนการฝึกใช้งานจริงในโลกของเวอร์ชัวร์ไรเซชั่น และ cloud computing ส่วนในระยะยาวนั้น VMware และทางภาควิชาจะศึกษาความเป็นไปได้ของการนำคอร์ส การเรียนการสอนเรื่อง virtualization และ cloud computing บรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
 

นายอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “รู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการนี้เป็นปีที่สอง นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เดลล์ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีพื้นฐาน รวมถึงการจัดการระบบคลาวด์แบบละเอียด ที่สำคัญเข้าใจง่าย ใช้จริงได้ ให้กับผู้เข้าอบรมอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างผู้ชำนาญการในเทคโนโลยีอย่างแท้จริง เพื่อความเป็นต่อทางด้านการแข่งขัน ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการแข่งขันในระดับภูมิภาค
 

การเปิดอบรมหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๑ เมื่อช่วงกลางปี ๕๖ ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง คุณยุทธนา หิรัญทราภรณ์ Senior System Engineer Internet บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด กล่าวว่า “ประทับ ใจในวิทยากรที่ทุกท่านมีความรู้ค่อนข้างสูง และมีการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันค่อนข้างเยอะ ทำให้สามารถนาไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ไอเดียใหม่ๆ ในการนำไปประกอบการคุยกับทางผู้ใหญ่ได้หลายๆ อย่าง ซึ่งอยากแนะนำหลักสูตรนี้สาหรับคนที่กำลังจะเริ่ม implement cloud ในตอนนี้หรืออนาคต
 

สำหรับหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๒ นี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง
 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างมิถุนายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๙ เดือน (อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์) ภายในหลักสูตรมีการศึกษาดูงานเรื่อง Data Center และ Software as a Service (SaaS) ณ หน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งจะรับจำนวนจำกัดเพียง ๒๕ ท่านเท่านั้น
 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center : คุณจรัสศรี ปักกัดตัง
โทร ๐ ๒๓๕๔ ๔๓๓๓ มือถือ ๐๘ ๗๕๕๓ ๖๐๘๒ โทรสาร: ๐ ๒๓๕๔ ๗๓๓๓
E-mail: jarrussri.pak@mahidol.ac.th หรือ http://www.nstdaacademy.com/cloudhrd

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.686252048079815.1073741924.100000850770441&type=1