อีจีเอ จัดสัมมนาระดมความคิด พัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐของข้าราชการ


25 July 2557
204

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐให้กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System: GMIS) โดยพัฒนาระบบให้สามารถรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านการวางแผนกำลังคนภาครัฐระดับ ประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้แก่ ๑.ข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒.ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ๓.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๕.ข้าราชการตำรวจ ๖.ข้าราชการอัยการ ๗.ข้าราชการตุลาการ ๘.ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ๙.ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๑๐.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๑.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๒.พนักงานส่วนตำบล และ ๑๓.พนักงานเทศบาล 

เนื่องจากข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานมีระบบและรูปแบบการจัดเก็บแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของข้อมูลได้เป็น ข้อมูลบุคคลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลบุคคลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนั้น ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำสารสนเทศภาพรวมของภาครัฐจำเป็นต้องรอง รับการจัดการข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ในมุมมองแบบหลายมิติ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. สามารถจัดทำสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านการวางแผนกำลังคนภาครัฐ เพื่อใช้สารสนเทศด้านกำลังคนในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน รวมทั้งวางแผนกำลังคนและด้านอื่นๆ ทั้งนี้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทุกประเภทที่มีข้อมูลอยู่ในระบบจะสามารถใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลขององค์กรกลางได้

โดยระบบดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สามารถรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้สามารถนำไปประมวลผลและจัดทำสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และสามารถให้การบริการแก่องค์กรกลางเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐให้กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำเสนอภาพรวมและแนวทางการดำเนินการในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคน ภาครัฐ และเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานราชการเห็นประโยชน์และให้ความร่วมมือในการดำเนินการ โครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี นายเจษฎา ประกอบทรัพย์  รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ กล่าวถึง “แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ” โดยนายยศวีร์ สาริวงศ์จันทร์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) “ภาพรวมระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ” โดย นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ “ชี้แจง แนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ” โดย นายภาณุ สังขะวร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการที่ปรึกษาระบบราชการ และ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ และ “สัมมนากลุ่มย่อย แบบสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการวิเคราะห์ระบบฯ” 

การสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม จำนวน ๒๔ หน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.684209941617359.1073741923.100000850770441&type=1