TDGA เปลี่ยนผ่านผู้นำภาครัฐ ก้าวข้าม Digital Disruption ด้วยหลักสูตร DTP รุ่น 5 เดินหน้าแนวคิดใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล


6 July 2567
TDGA เปลี่ยนผ่านผู้นำภาครัฐ ก้าวข้าม Digital Disruption ด้วยหลักสูตร DTP รุ่น 5 เดินหน้าแนวคิดใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล
TDGA เปลี่ยนผ่านผู้นำภาครัฐ ก้าวข้าม Digital Disruption ด้วยหลักสูตร DTP รุ่น 5 เดินหน้าแนวคิดใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ‘หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program: DTP#5)’ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพ โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารของหลักสูตร DTP#5 พร้อมกล่าวปิดการอบรม แสดงความชื่นชมที่ผู้บริหารภาครัฐให้ความสำคัญเรื่อง Digital Disruption สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล ด้วยการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปเป็นอาวุธทางปัญญาได้อย่างเฉียบคม นำไปต่อยอดวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสมเพื่อเดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ที่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว

TDGA เปลี่ยนผ่านผู้นำภาครัฐ ก้าวข้าม Digital Disruption ด้วยหลักสูตร DTP รุ่น 5 เดินหน้าแนวคิดใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวรายงานพร้อมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดหลักสูตร DTP#5 ว่า หลักสูตร DTP รุ่น 5 นี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรภาครัฐจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะมีการผสมผสานการเรียนรู้ ในด้านเนื้อหาวิชาการและมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบัน TDGA ได้จัดขึ้น ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้เข้าอบรมเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง รวมถึงได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ตรงในด้าน Digital Transformation จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง การศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลในประเทศ ณ กรุงไทย Innovation Lab และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน

สำหรับในวันปิดการอบรมนี้ ผู้แทนผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการได้มานำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร : Easy Green Agriculture (EGA) 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการจัดทำแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : MY MPs 3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข : Travel Plus+ โดยเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้สัมผัสจริง รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการอบรมอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพใหญ่ในทิศทางเดียวกันในการออกแบบกระบวนงานหรือบริการดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีหลักสูตรอื่นๆ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th