คปภ. ร่วมกับ DGA เปิดตัวบริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัย เช็กง่ายเพียงปลายนิ้ว


18 June 2567
คปภ. ร่วมกับ DGA เปิดตัวบริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัย เช็กง่ายเพียงปลายนิ้ว

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)  ได้ดำเนินโครงการ OIC Gateway แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรเข้าถึงง่ายผ่านทาง LINE Official Account “คปภ. รอบรู้” หรือ “@OICConnect” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน คปภ. กับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาร่วมกัน เปรียบเสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งต่อประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัย ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการประกันภัยต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว จบในที่เดียว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างดี

คปภ. ร่วมกับ DGA เปิดตัวบริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัย เช็กง่ายเพียงปลายนิ้ว

โดย OIC Gateway ในระยะแรกได้เปิดให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน” หรือ MyPolicy” ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเอง รวมถึงบริการตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย ข้อมูลตัวแทน นายหน้า ให้ชัวร์ก่อนทำประกัน หรือต้องการร้องเรียน ติดต่อสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศไทย ก็ง่ายทำได้ครบ จบในที่เดียว ต่อมาในระยะที่ 2 สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่ง โดยเพิ่ม 3 ฟีเจอร์ใหม่ประกอบด้วย 1. บริการสรุปความคุ้มครองประกันภัย สรุปความคุ้มครองจากการทำประกันภัยทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและทราบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแบบภาพรวมได้ทันที 2. บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัย การลดหย่อนภาษีจาก​ประกันภัยที่ทำไว้ในปัจจุบัน พร้อมบริการแนะนำประเภทประกันภัยที่​สามารถทำเพิ่มเติมได้ ช่วยให้วางแผนในการทำประกันภัยได้ดีขึ้น และ 3. บริการตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถเช็กประวัติการเคลมย้อนหลังได้ถึง 2 ปี รวมถึงคะแนนการขับขี่ เพื่อจูงใจให้ผู้ทำประกันภัยขับขี่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการประกันภัยให้กับประชาชน สำนักงาน คปภ. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการผลักดันให้ บริการ OIC Gateway สามารถให้บริการผ่าน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐต่างๆ ไว้ในช่องทางเดียว รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ระหว่าง สำนักงาน คปภ. และ DGA ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการ OIC Gateway บน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ นับเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการของสำนักงาน คปภ. เป็นประโยชน์แก่ประชาชน อุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม และประเทศชาติต่อไป

คปภ. ร่วมกับ DGA เปิดตัวบริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัย เช็กง่ายเพียงปลายนิ้ว

ด้าน คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “สำหรับแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนเพื่อการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ Citizen Portal โดยเป็นบริการดิจิทัลของภาครัฐรูปแบบใหม่  จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ผนึกกำลังนำบริการสำคัญของหน่วยงาน มาเชื่อมโยงให้บริการใน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ สามารถ “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ ปัจจุบันแอปทางรัฐ ได้รวมบริการเด่นของภาครัฐไว้กว่า 151 บริการ มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 3,346,861 ครั้ง มีปริมาณการใช้สะสมกว่า 23,881,218 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 67) และ DGA ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อเพิ่มบริการในแอปทางรัฐอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างบริการที่ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปทางรัฐได้และได้รับความนิยม เช่น บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ใบสั่งจราจร ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น

โดยสำหรับบริการล่าสุด ทาง DGA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลในทุกมิติของการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญในการให้บริการข้อมูลประกันภัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล จึงได้นำระบบ OIC Gateway มาไว้บน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ของประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ช่วยทำให้แอปพลิเคชันทางรัฐนี้เป็นศูนย์รวมงานบริการประชาชนที่นำมารวมไว้ให้จุดเดียวได้อย่างแท้จริง เพียงจำชื่อชื่อแอปฯ ทางรัฐ ชื่อเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการรัฐได้แล้ว”

บริการ OIC GATEWAY เปิดประตูสู่โลกประกันภัยดิจิทัล พร้อมให้บริการแล้วผ่านช่องทาง LINE ‘คปภ.รอบรู้ @oicconect’ หรือ ‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.ทางรัฐ.com