TDGA ปั้น CIO ภาครัฐ เร่งทักษะเทคโนโลยี ปูทางสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วย หลักสูตร GCIO รุ่น 31


13 June 2567
11
TDGA ปั้น CIO ภาครัฐ เร่งทักษะเทคโนโลยี ปูทางสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วย หลักสูตร GCIO รุ่น 31

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีเปิด ‘หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 (Government Chief Information Officer Development : GCIO#31)’ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล” โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริง พัฒนาบทบาทใหม่ให้ก้าวทันโลก สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังขององค์กรและประชาชนที่แตกต่างจากในอดีต รวมถึงความคาดหวังของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้นำองค์กรไม่เพียงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการภาครัฐ (Transformer in Chief) โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่หน่วยงานรัฐมีอยู่มหาศาลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศต่อไป

ในการนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวรายงานพร้อมเล่าให้ฟังถึงที่รายละเอียดหลักสูตร GCIO#31 ว่า สถาบัน TDGA ได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GCIO กับสถาบัน TDGA ไปแล้วกว่า 219 คน ในรุ่น 31 นี้มีผู้บริหารให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 44 ท่าน มีระยะเวลาในการจัดอบรมประมาณ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 โดยจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรจะเป็นการผสมผสานระหว่าง การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึงการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยเนื้อหาของหลักสูตรมีจำนวนทั้งสิ้น 8 โมดูลการเรียนรู้ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร CIO และผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร CIO ของหน่วยงานในอนาคต

TDGA ปั้น CIO ภาครัฐ เร่งทักษะเทคโนโลยี ปูทางสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วย หลักสูตร GCIO รุ่น 31

ดังที่รุ่นพี่ GCIO มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจริงผ่านกิจกรรม Welcome GCIO#31 และสานสัมพันธ์พี่น้อง GCIO ซึ่งได้รับเกียรติจาก        พลอากาศเอก นนทรี อินทรสาลี (GCIO รุ่นที่ 30) ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นางสาวสำเภาว์ งามเชย (GCIO รุ่นที่ 30) รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดร.ธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ (GCIO รุ่นที่ 30) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ นายไชยเจริญ อติแพทย์ (CIO รุ่นที่ 16) Emeritus President ASEAN CIO ASSOCIATION สถาบัน TDGA จึงคาดหวังว่าหลักสูตร GCIO#31 จะเป็นเวทีแห่งโอกาสในการเสริมทัพบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำกลับไปพัฒนาการบริการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีหลักสูตรอื่นๆ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th