ผช.รมต. วราวุธ หนุน e-GCEO ของสถาบัน TDGA เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล บริหารองค์กรด้วยข้อมูลที่แม่นยำ โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี ให้ปชช.มีส่วนร่วม


13 June 2567
119
ผช.รมต. วราวุธ หนุน e-GCEO ของสถาบัน TDGA เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล บริหารองค์กรด้วยข้อมูลที่แม่นยำ โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี ให้ปชช.มีส่วนร่วม
ผช.รมต. วราวุธ หนุน e-GCEO ของสถาบัน TDGA เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล บริหารองค์กรด้วยข้อมูลที่แม่นยำ โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี ให้ปชช.มีส่วนร่วม

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีปิด ‘โครงการฝึกอบรม หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 หรือ e-GCEO#10’ โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น

ผช.รมต. วราวุธ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ มาช่วยในการลดค่าใช้จ่าย สร้างความโปร่งใส และปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศในระยะยาว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องผสานความร่วมมือกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมหลักสูตร e-GCEO#10 นี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ดังที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้มอบหมายนโยบายไว้ 4 ประการ โดยสรุป ดังนี้ 1. การผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้เป็นข้อมูลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและวิธีคิดที่สอดคล้องกับรัฐบาลดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ และมีกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 3. ยกระดับการให้บริการดิจิทัลผ่านการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกลางที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ด้วยแนวคิด Inclusion by Design และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้น และ 4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นแก่ประชาชน

ผช.รมต. วราวุธ หนุน e-GCEO ของสถาบัน TDGA เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล บริหารองค์กรด้วยข้อมูลที่แม่นยำ โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี ให้ปชช.มีส่วนร่วม

นางไอรดา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า หลักสูตร e-GCEO#10 นี้ เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลชั้นนำในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงสามารถนำมาถอดบทเรียนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำความรู้ไปประยุกต์ในการนำพาองค์กรภายใต้การกำกับดูแลขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบให้บริการด้านสาธารณสุขที่ทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน 2. การดูแลนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Fully Happy Tourist Journey) 3. แนวทางการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุไทย และ 4. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน DGA จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรของสถาบัน TDGA ที่ร่วมกันพัฒนากับหน่วยงานพันธมิตรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ที่สำคัญของประเทศในการสร้างความแข็งแกร่งทักษะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร e-GCEO ของสถาบัน TDGA มาแล้วกว่า 269  คน โดยจัดมาแล้ว 10 รุ่น สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีหลักสูตรอื่นๆ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th