DGA ร่วมงานสัมมนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System) จัดโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


14 June 2566
17
DGA ร่วมงานสัมมนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System) จัดโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
DGA ร่วมงานสัมมนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System) จัดโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System) จัดโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และได้บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางของรัฐบาลดิจิทัล กับการใช้ Digital ID” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกประชาชนในการขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามกรอบการขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้กล่าวถึง (ร่าง) ทิศทางของรัฐบาลดิจิทัล กับการใช้ Digital ID ว่า DGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางระบบการให้บริการภาครัฐตามกลุ่มการให้บริการ โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มการให้บริการภาครัฐ ทั้งในด้านการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางให้บริการข่าวสารข้อมูลอื่น กลุ่มการให้บริการธุรกรรม การขอรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมถึงการยืนยันตัวตนการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านแอปฯ ThaID ได้ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการภาครัฐได้อย่างมั่นใจ