จบไปแล้วกับหลักสูตรแรกของประเทศไทย “หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 7 (Government Data Protection Officer: GDPO#7) โดย สถาบัน TDGA


7 March 2567
63
จบไปแล้วกับหลักสูตรแรกของประเทศไทย “หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 7 (Government Data Protection Officer: GDPO#7)

“หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 7 (Government Data Protection Officer: GDPO#7)” โดยสถาบัน TDGA ระหว่างวันที่ 8-23 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น DPO รวมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA จากหลากหลายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

หลักสูตร GDPO เกิดความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ 
1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA
2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
3. สถาบันคุณวิชาชีพ (สคช.)ในการร่วมกันสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารที่ดูแลด้านสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้ปฏิบัติงาน ) ให้มีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่กฎหมาย PDPA กำหนด และเพื่อขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ กับทาง สคช. ต่อไป โดยตลอด 5 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ ที่นำไปต่อยอดและใช้ในการทำงานจริงได้

เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาหลักสูตร จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้
และทำความเข้าใจตั้งแต่

Module 1: กฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Module 2: บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Module 3: การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
Module 4: การบริหารจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม Workshop และคำแนะนำจากวิทยากรตลอดการอบรม
พร้อมทั้งมีการสอบวัดความรู้ที่ได้รับทั้งก่อนและหลังการอบรม (Post-Test)

ข่าวดี !! สำหรับใครผู้ที่สนใจติดตามข่าวการเปิดรับสมัคร GDPO รุ่นที่ 8-9 เร็ว ๆ นี้

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA