DGA ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดึงหน่วยงานร่วมมือเปิดข้อมูลเพิ่ม พร้อมอัปเดต นวัตกรรมข้อมูลจากกูรูระดับประเทศในงาน International Open Data Day 2024 และ การมอบรางวัล Open Data Awards


6 March 2567
387

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI) ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Open Data Day 2024) ภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability: การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นรัฐบาลเปิดได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ธนาฤดี คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานภาพรวมข้อมูลเปิดของรัฐบาลดิจิทัลและกล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งกูรูที่คร่ำหวอดในวงการ Open Data ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน และ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำคัญกับ “การเปิดเผยข้อมูล” ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นย้ำว่า การดำเนินงานภาครัฐในยุคดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการการตัดสินใจเชิงนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย และตรวจสอบการดำเนินการได้ นำไปสู่การบริหารงานแบบ Data Driven Government รวมถึง การนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดนวัตกรรม หรือใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม/ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกตัวอย่าง ชุดข้อมูลด้านการบริการสาธารณสุข ของ สปสช. ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่นำข้อมูลเหล่านี้ มาเปิดเผยในรูปแบบ Open Data เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถประเมินความต้องการในอนาคตนักลงทุนมั่นใจ และตัดสินใจมาลงทุน ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากการสร้างประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดแล้ว ความสำคัญพื้นฐานคือ การพัฒนาชุดข้อมูลเปิดให้มีคุณภาพ และมีชุดข้อมูลที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยโดยเฉพาะ นอกจากภารกิจหลักในการขับเคลื่อนให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาให้เกิดบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการติดต่อราชการ และการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้ว การผลักดันให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐดำเนินการ อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสามารถนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการพัฒนาให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล

ที่ผ่านมา DGA ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th ขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2558  นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแบบเปิด หรือ Open Government และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทย ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้เปิดเผยข้อมูลแล้วกว่า 11,000 ชุดข้อมูล แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำให้ข้อมูลภาครัฐเป็นทรัพยากรสาธารณะที่มีค่า มีการสนับสนุนให้เกิดการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ ที่มีส่วนในการช่วยให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง DGA ยังมีการสำรวจชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามความต้องการของประชาชนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้ภาครัฐเปิดเผยชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้งานให้มากที่สุด

สำหรับงาน International Open Data Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกโดยประเทศต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล ในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ในส่วนประเทศไทยมี DGA เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน International Open Data Day เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้ จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability” อันเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดงานในปีนี้นอกจากกิจกรรมที่ DGA ได้จัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังมีการมอบรางวัล Open Data Awards จำนวน 45 รางวัล ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนข้อมูลเปิดดีเด่นอีกด้วย ประกอบด้วย โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยม จำนวน 3 รางวัล โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 3 รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 39 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นแบบที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดระบบนิเวศข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรม

และในงานนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่าง DGA และ สปสช. ในการจัดทำแนวทางการกำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพด้านการบริการสาธารณสุข และการเปิดเผยข้อมูลการรักษาพยาบาลจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ สามารถนำชุดข้อมูลเปิดดังกล่าวไปวิเคราะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป

สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจาก Open Data สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI

ข้อมูลเพิ่มเติม รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66

 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
 2. กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
 3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ             รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3

โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66

 1. กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
 2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
 3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3

 

ประกาศนียบัตร  รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า

 1. กรมประชาสัมพันธ์
 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 3. สำนักงบประมาณ
 4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 5. กองบัญชาการกองทัพไทย
 6. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 7. กรมสรรพสามิต
 8. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 9. กรมประมง
 10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 11. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 12. กรมทางหลวง
 13. กรมทางหลวงชนบท
 14. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 15. กรมควบคุมมลพิษ
 16. กรมทรัพยากรธรณี
 17. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 18. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 19. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 20. กรมธุรกิจพลังงาน
 21. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 22. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 23. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 24. กรมควบคุมโรค
 25. กรมสุขภาพจิต
 26. กรมอนามัย
 27. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 28. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 29. เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 30. เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 31. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 32. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 33. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 34. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 35. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 36. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 37. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 38. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 39. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)