สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 (e-GCEO#10)


16 February 2567
303
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 (e-GCEO#10)
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 (e-GCEO#10)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 (e-GCEO#10) โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรพร้อมกล่าวให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ภายในงานมีกิจกรรม Welcome e-GCEO#10 และสานสัมพันธ์พี่น้อง e-GCEO การกล่าวต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ e-GCEO โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ นางปานทิพย์ ศรีพิมล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ต่อเนื่องด้วยการปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรมหลักสูตร โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) พร้อมแนะนำการใช้งานระบบ e-Learning ผ่านระบบ DG Learning Portal โดย นายศิษฏ์ รัตนาคม หัวหน้าทีมระบบและการสื่อสารเรียนรู้ออนไลน์ และแนะนำกิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่่ายในวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ หัวหน้าทีม ทีมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ดิจิทัล

สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 (e-GCEO#10)

ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-GCEO) เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเพื่อการเป็นผู้นำดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเข้าใจถึงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง