สถาบัน TDGA โดย DGA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)


12 February 2567
154
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ได้บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ ศรชล. ให้เกิดความสมบูรณ์มีทิศทางที่ชัดเจน และขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี