DGA จับมือ 14 พันธมิตร เร่งยกระดับการให้บริการดิจิทัลกับ อปท. ทั่วประเทศขยายศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่นำระบบท้องถิ่นดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชน


31 January 2567
620
DGA จับมือ 13 พันธมิตร เร่งยกระดับการให้บริการดิจิทัลกับ อปท. ทั่วประเทศขยายศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่นำระบบท้องถิ่นดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชน

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” เพื่อช่วยขยายฐานความรู้ในการนำแพลตฟอร์ม ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ลดระยะเวลาการเดินทาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้อปท.ทั่วประเทศเพื่อร่วมก้าวสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ไปพร้อมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

DGA จับมือ 13 พันธมิตร เร่งยกระดับการให้บริการดิจิทัลกับ อปท. ทั่วประเทศขยายศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่นำระบบท้องถิ่นดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชน
DGA จับมือ 13 พันธมิตร เร่งยกระดับการให้บริการดิจิทัลกับ อปท. ทั่วประเทศขยายศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่นำระบบท้องถิ่นดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชน

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมสร้างจิ๊กซอว์ภาพใหญ่มุ่งสู่องค์กรท้องถิ่นดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง DGA ในฐานะหน่วยงานกลางรัฐบาลดิจิทัลที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่ อปท. ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงได้เดินหน้าโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้ อปท.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงนาม MOU โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง / เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา / เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น / เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี / เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี / เทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา /เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย / เทศบาลตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย / เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี /เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทุกหน่วยงานยินดีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของหน่วยงานอปท.อื่นๆ ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันผลักดันอปท.สู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ต่อไป