สถาบัน TDGA ปลื้ม!! จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ให้กับบุคลากรภาครัฐ เป็นรุ่นที่ 2


26 January 2567
144
สถาบัน TDGA ปลื้ม!! จัดอบรมหลักสูตร "หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ให้กับบุคลากรภาครัฐ เป็นรุ่นที่ 2
สถาบัน TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (PDPA for Data Protection Practitioner) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโสสถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และ ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันแรก บรรยายเจาะลึกกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอัปเดตเนื้อหากฎหมายลำดับรองที่สำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้แก่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 35 ท่าน ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล แพลตตินั่ม ประตูน้ำ โดยฝึกอบรมในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3 วัน และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบัณฑิตวิทยาลัย การจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาช่วยฝึกปฏิบัติการจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ให้กับผู้อบรมอีกด้วย.
 
หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการเสริมความรู้สู่การปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง เป็นการเตรียมพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) ต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/