DGA จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IITA) และการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


25 January 2567
121
DGA จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IITA) และการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

DGA จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และกรมการศาสนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ DGA ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA และเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม รวมทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปรามการทุจริตฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวทิสวรรณ ชูปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส ของ สพร. และเจ้าหน้าที่ DGA เข้ารับอบรมในครั้งนี้ จำนวน 52 ราย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ สำนักงาน DGA