DGA จัดอบรม เรื่อง “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ SECTOR 2” โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ของ สพร. ( DG-CERT)


11 January 2567
119
DGA จัดอบรม เรื่อง “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ SECTOR 2” โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ของ สพร. ( DG-CERT)
DGA จัดอบรม เรื่อง “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ SECTOR 2” โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ของ สพร. ( DG-CERT)

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ SECTOR 2” จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ของ สพร. ( DG-CERT) โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร กรมชลประทาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายปณิธาน เขินอำนวยผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเจ้าหน้าที่ทีมแผนและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามโดยหารือในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายใต้ Sector 2 และ แนวทางการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล IOC เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ สำนักงาน DGA