DGA ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) และพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลจังหวัดเชียงราย


21 December 2566
216
DGA ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) และพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลจังหวัดเชียงราย
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) และพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อำเภอนางแล จังหวัดเชียงราย
 
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่นายกเทศมนตรีตำบลนางแลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อร่วมเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัล เป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นเสมือนหน่วยงานต้นแบบในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญในการต่อยอดสู่การยกระดับหน่วยงานอปท.ในพื้นที่ใกล้เคียงสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ไปพร้อมกัน