DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคมสันนิบาตเทศบาล และเทศบาลเมืองบางกรวย เดินหน้านำร่องปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามแนว พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และรองรับระบบท้องถิ่นดิจิทัล


1 December 2566
180
DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคมสันนิบาตเทศบาล และเทศบาลเมืองบางกรวย เดินหน้านำร่องปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามแนว พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และรองรับระบบท้องถิ่นดิจิทัล
DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคมสันนิบาตเทศบาล และเทศบาลเมืองบางกรวย เดินหน้านำร่องปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามแนว พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และรองรับระบบท้องถิ่นดิจิทัล

DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกานต์พงศ์ เจนวาณิชยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนเทศบาลเมืองบางกรวย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอหารือ DGA และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนหรือคู่มือการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับการบริการในรูปแบบดิจิทัล โดยเดินหน้านำร่องดำเนินการในกลุ่มงานด้านสวัสดิการประชาชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านซูเปอร์แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ แล้วรวม 32 บริการ

โดยทาง พม. เห็นด้วยที่จะให้มีการ workshop ร่วมกัน ระหว่าง DGA สำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนราชการในสังกัด พม. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ และผู้แทนเทศบาล เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงาน และออกแบบระบบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือ การออกแบบเชื่อมโยงระบบบริการของ พม. กับระบบท้องถิ่นดิจิทัล รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงานบริการ การปรับปรุง/จัดทำคู่มือการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น