DGA ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันพระปกเกล้า และคณาจารย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรการยกระดับทักษะด้านบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนของ สำนักงาน กสทช.


16 November 2566
214
DGA ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันพระปกเกล้า และคณาจารย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรการยกระดับทักษะด้านบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนของ สำนักงาน กสทช.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรการยกระดับทักษะด้านบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดย นางกชพร โพประยูร ผู้อำนวยการส่วน สำนักงาน กสทช. นางธนิษฐา  สุขะวัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล และการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส DGA ร่วมเป็นผู้บรรยายด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน DGA