DGA Up Skill ผู้บริหารหน่วยงานรัฐรุ่นใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13)


9 November 2566
210
DGA Up Skill ผู้บริหารหน่วยงานรัฐรุ่นใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13)

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-Government Executive Program: e-GEP#13) ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘รัฐบาลดิจิทัลมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร’ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล ให้การต้อนรับและบรรยายหัวข้อ ‘การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวชี้แจงหลักสูตรและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม e-GEP#13 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

DGA Up Skill ผู้บริหารหน่วยงานรัฐรุ่นใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13)
DGA Up Skill ผู้บริหารหน่วยงานรัฐรุ่นใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13)

นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องปรับ Mindset และวิถีทำงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ที่ DGA ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องร่วมกัน สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”

DGA Up Skill ผู้บริหารหน่วยงานรัฐรุ่นใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า บุคลากรภาครัฐเป็นองคาพยพขององค์กรที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ครอบคลุมในทุกมิติได้ DGAดำเนินงานโดยสถาบัน TDGA ได้จัดหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-GEP#13) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน โดยหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรม ไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านดิจิทัลของหน่วยงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงสนับสนุนให้มีการออกแบบโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป