DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล


8 November 2566
131
DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำการใช้งาน “แอปพลิเคชันทางรัฐ” ให้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางสาวทิพสุดา โชติชื่น ผู้จัดการส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน DGA