DGA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 รางวัล


11 September 2566
292
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย DGA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 รางวัล
 
🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0)
🏆รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทขยายผลมาตรฐานบริการ Open Data
 
🙏 ขอขอบคุณผู้บริหารและหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงชาว DGA ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มแรงกายแรงใจจนทำให้ DGA ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้
 
DGA พร้อมเป็น Smart Connector เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนให้ “Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น” เกิดขึ้นได้จริง