กทม. DGA สสส. และ มูลนิธิ สวน. ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘เติมเต็ม’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง


27 June 2566
116

เด็ก คือ อนาคตของชาติ การขาดโอกาสในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) พัฒนาแพลตฟอร์ม ‘เติมเต็ม’ มาช่วย tracking case เด็กเปราะบางตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาวางแผนและช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุม โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเน้นย้ำว่า การดูแลเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าดูแลเขาอย่างดี ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมเขาจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นคนที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเมืองได้ต่อไป ด้าน นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. กล่าวว่า แพลตฟอร์มเติมเต็มจะมาช่วยลดช่องว่าง ลดเวลา ลดการสูญเสียทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น . ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า เราสามารถนำข้อมูลที่รวบรวมให้ กทม. และกระทรวง พม. ที่นำไปใช้วางแผนสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาครอบครัวเปราะบางไปใช้ต่อยอดในการทำงานของภาครัฐที่อาศัยข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาได้ และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเดียวกันก็จะได้มองเห็นปัญหาในแบบองค์รวมก็จะสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น ได้รับความสะดวก และได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/93346/