หน่วยงานรัฐจะต้องทำอะไรบ้าง? เมื่อ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ว


23 March 2566
1491

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดทำ “แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ หรือ มสพร. 6-2565” เพื่อเป็นแนวทาง และคำแนะนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานรัฐเริ่มต้นนำไปปฏิบัติ และหน่วยงานที่มีความพร้อมอยู่แล้ว นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

โดยไทม์ไลน์ที่ภาครัฐต้องทำทันทีคือ หากต้องใช้สำเนาเอกสาร ต้องทำเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน ตามมาตรา 12 รวมถึงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในรูปแบบดิจิทัลให้ที่เรียบร้อย

หลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ 90 วัน ภาครัฐได้ดำเนินการเปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกับประชาชน ตามมาตรา 20 และมีระบบยื่นขออนุญาต ตอบกลับ รับรอง และตรวจสอบสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถใช้สำเนาได้ แบบไม่ต้องลงนามรับรองแล้ว

และภายใน 240 วัน หน่วยงานรัฐต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามที่ ครม. กำหนด รวมถึงต้องประกาศช่องทางและวิธีการในการให้บริการประชาชนรูปแบบดิจิทัลให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ 9 มิถุนายน 2566 . หากทุกหน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบัติได้ตาม “แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ หรือ (มสพร. 6-2565)” ตามที่พ.ร.บ.กำหนดได้แล้ว จะเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันยกระดับประเทศให้เป็นสังคมที่คนไทยสามารถมีชีวิตที่ง่ายขึ้นด้วยรัฐบาลดิจิทัล