DGA ให้สัมภาษณ์ ไทยรัฐทีวี รายการข่าวเช้าหัวเขียว ถึงการจัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566


15 March 2566
203
ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธานกรรมการ DGA ให้สัมภาษณ์ ไทยรัฐทีวี รายการข่าวเช้าหัวเขียว ถึงการจัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ว่า DGA จะเป็นหน่วยงานกลางในการสำรวจเพื่อเปิดข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อก้าวสู่ Demand driven ให้ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากหน่วยงานรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดได้เพราะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเที่ยงตรง
 
ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า งานวันข้อมูลเปิดนานาชาติในปีนี้ DGA จัดงานภายใต้คอนเซ็ปท์ “Unlock the Power of Open Data with Give and Take : ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ” เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างเต็มที่ โดยให้งานนี้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มาพบปะพูดคุยกัน
 
ปัจจุบันเว็บไซต์ https://data.go.th/ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ มีข้อมูลเปิดจากหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 8,000 ชุดข้อมูล หากผู้ใช้งานต้องการชุดข้อมูลจากหน่วยงานใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งให้ DGA ไปประสานขอความร่วมมือได้ที่ลิงก์ https://data.go.th/opend/request/form
 
ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถรับชม 🔴 LIVE ย้อนหลังได้ที่ 📍 https://fb.watch/j3K_j6bBD4/