พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ‼


19 January 2566
1222

ประกาศ 📢 ใช้อย่างเป็นทางการ‼ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ส่งเสริมการก้าวสู่ยุคดิจิทัล

ประชาชนติดต่อหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน 👍 สะดวก มั่นใจ รัฐไม่ปฏิเสธ

✅ ขออนุญาต หรือ รับเอกสาร
✅ รับบริการ หรือ สวัสดิการ
✅ รับจ่ายเงิน
✅ ส่งเอกสาร โดยไม่ต้องเซ็นรับรอง
✅ แสดงใบอนุญาต หรือ เอกสารติดตัว
✅ ทำสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย!