รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 หน่วยงานระดับกรม 🏆 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


30 November 2565
308

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) หน่วยงานระดับกรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 3 และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

นำเสนอผลงาน

✅ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

✅ โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์

✅ โครงการพัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Data Warehouse+ ระยะที่ 2

✅ ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

✅ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate)

✅ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยลดระยะเวลาการรับบริการ ผ่านบริการการจองคิวล่วงหน้า ทาง แอปพลิเคชัน DBD e-Service และเว็บไซต์ www.dbd.go.th

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 💁‍♂️ https://dgawards.dga.or.th/