รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 หน่วยงานระดับกรม 🏆 กรมศุลกากร


30 November 2565
247

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) หน่วยงานระดับกรม

กรมศุลกากร

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 2

นำเสนอผลงาน

✅ ระบบการบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)

✅ ระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต (e-Tracking)

✅ ระบบ MOF Portal

✅ ระบบ customs trader portal

✅ Line Chatbot Mr.Arkorn

✅ ระบบ e-Receipt ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Blockchain

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 💁‍♂️ https://dgawards.dga.or.th/