รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 หน่วยงานระดับกรม 🏆 สำนักงาน กสทช.


30 November 2565
326

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) หน่วยงานระดับกรม 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 1 และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล

นำเสนอผลงาน

✅ การใช้มาตรฐาน ebXML Collaborative Partner Agreement และ Collaborative Partner Profile เวอร์ชั่น 2.0 (ISO 15000-1) ในการเข้ารหัสเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน W3C XML Encryption สามารถบริหารและการจัดการสิทธิการใช้งาน (Access Management) ตามบทบาทของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ให้บริการ และ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน W3C XML Digital Signature ในการรับ-ส่งข้อมูลใบอนุญาตนำเข้านำออกเครื่องวิทยุคมนาคมในระบบ NSW ของกรมศุลกากร

✅ โครงการพัฒนาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี Blockchain

✅ โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงาน กสทช. ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

✅ บริการดิจิทัล

1) NBTC Service Portal (ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://serviceportal.nbtc.go.th/?lang=th-th
2) บูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Center)
3) Any Registration System ให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/%3Flang%3Dth-th
4) e-Receipt/e-Tax Invoice ให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://epayment.nbtc.go.th

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dgawards.dga.or.th/