DGA ร่วมผนึกกำลังหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ‘นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล’


16 September 2565
479

ในวันที่โลกหมุนขึ้นเร็วกว่าเดิม หน่วยงานภาครัฐเร่งยกระดับการให้บริการประชาชน ภายใต้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีนโยบายทั้งในด้านข้อมูล ให้มีการจัดทำข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล เชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์ม การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ประชาชนสามารถให้ข้อมูลกับภาครัฐเพียงครั้งเดียว ด้านแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนงานเพื่อพัฒนาบริการประชาชน ด้านทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยทุกคน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการตาม 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริม SME, สวัสดิการประชาชน, การศึกษา, การเกษตร, การมีส่วนร่วมของประชาชน และสุขภาพและการแพทย์

โดยโครงการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมกับ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีพร้อมการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล