SCB หนุนใช้ Digital Transcript ยกระดับการศึกษาไทยยุคดิจิทัล


12 September 2565
73

อีกหนึ่งเสียงสนับสนุน Digital Transcript ยกระดับการศึกษาไทยยุคดิจิทัล ฟังประสบการณ์จริงจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรับ Analog เปลี่ยนจากกระดาษสู่ Digital Transcript ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่

หลังนำร่องใช้ Digital Transcript กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความรวดเร็วได้ประโยชน์ทั้งนักศึกษาที่จบใหม่ที่สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยได้สะดวกขึ้น ทางองค์กรก็สามารถตรวจสอบ พิจารณา และตอบกลับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น