DGA เดินหน้าสำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพร้อมจัดงานมอบรางวัล DG Awards 2021 เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม


5 January 2565
146

งานมอบรางวัล DG Awards 2021

จากนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งนำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าสำรวจความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจความพร้อมฯ ให้ฟังว่า จะทำให้ทราบถึงสถานภาพของแต่ละหน่วยงานว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและมีพัฒนาการดีขึ้นจากปีที่แล้วอย่างไร จากนั้นจึงนำผลสำรวจนี้ส่งไปให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงหน่วยงานให้มีระดับความพร้อมที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน DGA ก็จะเห็นภาพรวมเพื่อจะได้หาทางสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนและวางแผนต่อในภาพรวมว่าต้องพัฒนาไปในทิศทางใด นี่จะเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องมีการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเป็นประจำทุกปี

ซึ่งจากการสำรวจฯ ดังกล่าว นำไปสู่การจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 ขึ้น ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้เร่งพัฒนา ปรับเปลี่ยนการบริการของตนเองสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย DGA ได้เริ่มมี ‘รางวัลประเภทพัฒนาการดีเด่น’ ขึ้นเพื่อประเมินว่าหน่วยงานมีการพัฒนาจากปีที่ผ่านมามากน้อยอย่างไรด้วย DGA จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 📍 dgawards.dga.or.th

💁‍♂️ หรือรับชม 🔴 LIVE ย้อนหลังได้ที่

Facebook 👉 https://bit.ly/3IfEmly

YouTube 👉 https://bit.ly/3phR0rG