DGA แสดงความยินดี อปท. ที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 พร้อมเชิญชวน อปท. ทั่วประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในท้องถิ่น


24 December 2564
497

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล ให้สัมภาษณ์กล่าวแสดงความชื่นชม อปท. ทั้ง 10 แห่งที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลในปีนี้ และแสดงความยินดีกับ อปท. ทั้ง 3 แห่งที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบให้กับ อปท. ทั่วประเทศได้

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของอปท.ทุกแห่งที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นได้อย่างไร การปรับ mindset ของบุคลากรภาครัฐที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการบริการให้ประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบของอปท.ที่มีรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปขยายผลเพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้

ในปี 2565 นี้จะมีการขยายผลไปสู่ ‘รางวัลพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในสาขาท้องถิ่นดิจิทัล’ ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติที่จะมีการแข่งขันกันและได้รับการยกย่อง พร้อมทั้งได้รับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติมามอบรางวัลให้ทุกปี DGA จึงขอเชิญชวน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศที่มีความสนใจอยากนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาท้องถิ่น ติดต่อสอบถามมาเพื่อขอรับการสนับสนุนแพลตฟอร์มกลางในการพัฒนาการบริการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และสังคมที่อยู่ร่วมกันในท้องถิ่น

👉 ติดตามข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi คลิก 📍 dgti.dga.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center ☎ 02 612 6060