รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล


24 December 2564
386

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล : รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กล่าวชื่นชมอปท.ที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลและเล่าถึงนโยบายของประเทศว่า มุ่งให้ความสำคัญไปในทิศทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่ Digital Government ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การสนับสนุนอปท.ทุกแห่งนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งขอชมเชยคณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และตั้งใจในการพัฒนาผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลนั้นจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของอปท.ได้รวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดความเที่ยงตรง แม่นยำ และโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีความภูมิใจที่ผู้บริหารอปท. หลายแห่งมีวิสัยทัศน์ และมีความคิดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน