รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


7 December 2564
291

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นำเสนอผลงาน

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th