รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


7 December 2564
200

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นำเสนอผลงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th