รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) หน่วยงานระดับกรม และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ


7 December 2564
282

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นำเสนอผลงาน

–  ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)

– ระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Research Readiness Assessment System : IRAS) 

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th