รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรม กรมสรรพสามิต


7 December 2564
370

กรมสรรพสามิต

นำเสนอผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th