รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) หน่วยงานระดับกรม และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


7 December 2564
365

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นำเสนอผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th