รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) หน่วยงานระดับกรม และรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


7 December 2564
716

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นำเสนอผลงาน บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร เช่น การจองชื่อนิติบุคคลด้วยระบบ AI, ระบบ e-Registration สำหรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด, การยื่นขอและการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการค้นหาคู่ค้าบนแผนที่ ฯลฯ

📍 อ่านเพิ่มเติม คลิก dgawards.dga.or.th