เปิดตัวต้นแบบระบบ AI for PA โดยความร่วมมือ สตง. สพร. และเนคเทค


14 October 2564
561

เชิญรับชมวีดิโอสัมภาษณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการเปิดตัว ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Performance Audit: AI for PA) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดกับงานตรวจสอบลักษณะอื่น ๆ ของ สตง. รวมถึง DGA จะใช้โอกาสความสำเร็จครั้งนี้ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และร่วมกับพันธมิตร อาทิ เนคเทค มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (GovTech) อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) นำไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ เพื่อให้เกิดต้นแบบนวัตกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของหน่วยงานรัฐ สำหรับงานบริการประชาชนให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ มากขึ้น