DGA ร่วมกับ สคก. จัดอบรมหน่วยงานภาครัฐเรื่อง “การใช้งานระบบกลางทางกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ”


19 August 2564
416

ไม่อยากให้พลาดชม!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน การจัดอบรมหน่วยงานภาครัฐเรื่อง “การใช้งานระบบกลางทางกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ” ผ่านออนไลน์โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ สพร. นายจุมพล นิติธรางกูล  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย สคก. มาเล่าให้ฟังถึงที่มาและหลักการของโครงการทางกฎหมาย

พร้อมแนะนำและสาธิตการใช้งานระบบกลางทางกฎหมายแต่ละขั้นตอนให้สามารถดูแล้วทำตามได้เลย  ทั้งการสร้างแบบรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การแสดงผลลัพธ์ และทำสรุปผล ฯลฯ จากทีมงาน พร้อมไขคำตอบให้ทุกคำถาม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ ที่นี่

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย/ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ที่ 📍 เว็บไซต์ law.go.th