การปรับตัวครั้งสำคัญรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565


22 March 2564
588

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 ว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานและการให้บริการประชาชนจากรูปแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นบริการดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ให้การพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้น 4 เป้าหมายคือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุด ในการมุ่งสู่เป้าหมายคือ การปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐให้มี Growth Mindset, Digital Literacy และ Digital Leadership เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างดี อีกเรื่องหนึ่งคือ กระบวนการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น ลดขั้นตอนหรือปัญหา/

อุปสรรคด้านกฎหมาย และสุดท้ายคือ เรื่องเทคโนโลยี จะต้องให้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมต่อกัน แลกเปลี่ยนกันได้ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ได้โดยสะดวก ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้มีความสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนและดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ

สำหรับท่านใดที่สนใจ เรื่องแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 เพิ่มเติม ขอเชิญรับฟังกันแบบเต็มๆ ได้ที่รายการ THE STANDARD PODCAST ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ที่ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ จะมาเล่าให้ฟังถึง ‘ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล’ สัมภาษณ์โดย คุณเคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ อย่าลืมติดตามรับฟังได้ที่ 📍 thestandard.co/podcast/