กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล


4 March 2564
350

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวัตถุอันตราย รวมถึงการพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความครอบคลุมมากขึ้นสอดรับกับวิถีใหม่ New Normal โดยกรมฯ มีศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางเผยแพร่ข้อมูลแบบ Realtime มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วย อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ data.go.th ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับในปีนี้กรมฯ เร่งผลักดันการให้บริการรูปแบบดิจิทัล เช่น 

  • ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมที่เว็บไซต์ i.industry.go.th
  • ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบการที่เว็บไซต์ isingleform.go.th 
  • การอนุญาตวัตถุอันตราย
  • การที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนในองค์กรในการร่วมกันปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล