การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัล DG Awards 2020


24 February 2564
304

นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง กล่าวถึงการดำเนินงานตามภารกิจของ กฟน. ว่า ได้มีการจัดทำ Roadmap การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทุกด้าน ทั้งระบบงาน ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมทุกส่วนที่สำคัญขององค์กร คำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายภาครัฐ เกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ยุทธศาสตร์องค์กร และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการนำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ มาปรับใช้งานกับทุกส่วนขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Agile Methodology, Data Analytic, Artificial Intelligence  พร้อมปรับปรุงกระบวนงาน (Business Process) ด้วย และที่สำคัญ กฟน. มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนทั้งแบบ Online บน Digital Platform เพื่อตอบสนองกับ Lifestyle ที่ทันสมัยมากขึ้น ผ่านการบริการออนไลน์ครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง