กรมสรรพากร หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัล DG Awards 2020


24 February 2564
1336

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า กรมสรรพากรเป็นองค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง ด้วยนโยบายของกรมสรรพากรที่ต้องการจัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการและชำระภาษีของกรมสรรพากรเกิดขึ้นภายใต้ 9 ระบบดิจิทัล ดังนี้

  1. Tax from Home  ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 
  2. My Tax Account /e-Donation บัญชีรายการค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี เข้ามาตรวจสอบสิทธิค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ช่วยลดภาระในการเก็บเอกสาร ช่วยให้การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการคืนภาษีสะดวกรวดเร็วขึ้น 
  3. Aree Chatbot เป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เสียภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
  4. Open API ให้ start up เข้ามามีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงระบบกับกรมสรรพากร ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการยื่นแบบและชำระภาษี ทำให้การยื่นแบบและเสียภาษีเป็นเรื่องง่าย
  5. VRT on Blockchain ระบบการคืนเงินภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่าน Mobile Application ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น 
  6. e-Tax Invoice & e-Receipt ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ที่จัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ประกอบการในการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีในรูปแบบใหม่
  7. e-Withholding Tax ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำส่งข้อมูลและภาษีพร้อมการชำระเงินผ่านธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการระบบฯ แทนการยื่นด้วยแบบกระดาษ
  8. e-Stamp  การชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเสียภาษี ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  9. Digital TAX Literacy  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการและประชาชน ในรูปแบบรายการ TAX Station เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพิ่มช่องทาง เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงความรู้ภาษีอากรได้ง่ายขึ้น