สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัล DG Awards 2020


24 February 2564
274

นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นองค์กรภาครัฐที่ดำเนินตามพันธกิจ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้” โดยใช้ดิจิทัลและข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2562 ซึ่งครอบคลุม 

  1. การนำเทคโนโลยีและข้อมูล Big Data ยกระดับการให้บริการแบบออนไลน์ในช่องทางที่หลากหลาย 
  2. การพัฒนาธรรมาภิบาลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและความปลอดภัย 
  3. การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร โดยดำเนินการสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  

อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Infrastructure) ของตลาดทุนที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น Blockchain/DLT มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการและรองรับทุกผลิตภัณฑ์ตลาดทุน อีกทั้งนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการตรวจสอบแบบและบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย

ทั้งนี้ภารกิจของ สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากจะมุ่งก้าวสู่ Digital Government แล้ว ยังคำนึงเสมอว่าทำอย่างไรจะเป็น Digital Government ที่มีความพร้อมในการให้บริการกับทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ของเรา ที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้แล้วเราเองต้องเข้าถึงประชาชนด้วยเช่นกัน