เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ


6 January 2564
2274

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐว่า ในปี 2564 DGA ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกำหนดให้ต้องจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ DGA กำหนด ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเปิดนั้นอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

ปัจจุบันเมื่อ Data กลายเป็นน้ำมันแหล่งใหม่ (New Oil) ในยุคดิจิทัล เว็บไซต์ https://data.go.th/ นี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะกลายเป็นทรัพย์สินใหม่สำหรับคนไทยที่สามารถเข้ามานำไปต่อยอดไอเดียหรือธุรกิจได้เลย